ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΦΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

K A T A Σ T A T I K O

TOΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – Ε.Ο.Φ.Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Α’

IΔPΥΣH – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔPA – ΔIAKPITIKA - ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ - ΠΟΡΟΙ

Ά ρ θ ρ ο   1ο

1.1. Ιδρύεται με έδρα την Χαλκίδα, σωματείο  με την επωνυμία “ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ”, και τον διακριτικό τίτλο Ε.Ο.Φ.Σ. με τον οποίο θα καλείται, για χάρη συντομίας, στα λοιπά άρθρα του Καταστατικού αυτού.

 1.2. Λάβαρο και διακριτικά σήματα του Ε.Ο.Φ.Σ. καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό.

  

Ά ρ θ ρ ο   2ο

                                    

 2.1.  Σκοποί του Ε.Ο.Φ.Σ. είναι:

      α. Η ένωση σ’ ένα φορέα των ανθρώπων που αγαπούν το φουσκωτό σκάφος, τη θάλασσα, ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, και μάχονται ενάντια στη μόλυνση των θαλασσών και την οικολογική καταστροφή.

      β. Η γνωριμία του φουσκωτού σκάφους και των δυνατοτήτων του σε όσο μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων γίνεται, και η διάδοση της αγάπης γι’ αυτό.

      γ. Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια σχέσεων αφενός  μεταξύ των μελών του ομίλου και αφετέρου με άλλους ναυτικούς, ναυταθλητικούς, οικολογικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς .

       δ.  Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα των ακριτικών και απομονωμένων νησιών.

       ε.  Η ενημέρωση των μελών του σε ότι αφορά γενικά το φουσκωτό σκάφος, τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του, καθώς η επιμόρφωση αυτών σχετικά με τους κανόνες ναυσιπλοΐας, και τη ναυτική τέχνη γενικότερα.

       στ. Η διάδοση και η ανάπτυξη θαλασσίων και ναυτικών αθλημάτων.

 2.2. O Ε.Ο.Φ.Σ. έχει περιοριστικά τους ανωτέρω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς την τροποποίηση του παρόντος. Επίσης απαγορεύεται ανάμιξη του Ε.Ο.Φ.Σ. στην πολιτική.

 2.3.    Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:

        α. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, πραγματοποίηση θαλασσίων εκδρομών, χορών και συνεστιάσεων, με προβολή ταινιών, λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, λεσχών κ.λπ.

        β. Η οργάνωση αγώνων και πρωταθλημάτων αλιείας, καταδύσεων, ταχύτητας και δεξιοτεχνίας μηχανοκινήτων φουσκωτών σκαφών, (τοπικών, πανελληνίων,  ή διεθνών),  καθώς και η συμμετοχή σε αγώνες παρόμοιου χαρακτήρα που οργανώνονται από άλλους φορείς. 

        γ. H άντληση ενδιαφέροντος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για τα προβλήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος και των Ελληνικών νησιών.       

        δ. H έκδοση  περιοδικού, εφημερίδας, ή δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας μέσω ιστοσελίδας του διαδικτύου, με σκοπό την προβολή των στόχων και επιτεύξεων του Ε.Ο.Φ.Σ.

        ε.  Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Ά ρ θ ρ ο  3ο

  3.1 Πόροι του Σωματείου είναι:

  α. τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές και συνδρομές των μελών  του,

     β. από  κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις,

     γ. δωρεές, χορηγίες, και κληροδοσίες, οι οποίες πρέπει να είναι επώνυμες και κατόπιν έγκρισης αποδοχής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

     δ. έσοδα από ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, λαχειοφόρους αγορές, χορούς, παραστάσεις και λοιπές οργανωμένες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Φ.Σ.,

     ε. κάθε άλλη είσπραξη που θα προέρχεται από χαριστική ή άλλη νόμιμη αιτία.

 3.2.  H ακίνητη περιουσία του Ε.Ο.Φ.Σ. αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απαρτία του μισού  (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του, και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

  3.3.  Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Ε.Ο.Φ.Σ. για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Ομίλου και τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από αυτά διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β’

MEΛH - ΔIKAIΩMATA -  YΠOXPEΩΣEIΣ

 

Ά ρ θ ρ ο    4ο

  Τα μέλη του Ε.Ο.Φ.Σ. είναι: α) Τακτικά,  και   β)  Επίτιμα 

 4.1. T α κ τ ι κ ά   μ έ λ η  εγγράφονται, οι κάτοχοι μηχανοκίνητου φουσκωτού σκάφους, το οποίο μπορεί να είναι στο όνομα των γονέων, της (του) συζύγου ή των παιδιών τους,  με την προϋπόθεση ότι  έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν τις κατά το νόμο άδειες χειρισμού- οδήγησης ταχυπλόου σκάφους και αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου.

      α. H εγγραφή στο σχετικό βιβλίο τακτικών μελών του Ε.Ο.Φ.Σ. γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτηση  του ενδιαφερομένου, αφού προταθεί τούτο από δύο (2) τακτικά μέλη και πιστοποιηθεί η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.  Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοτυπίες του τίτλου ιδιοκτησίας του φουσκωτού σκάφους, της αστυνομικής ταυτότητος, και από την κατά νόμο άδεια χειρισμού- οδήγησης ταχυπλόου σκάφους.

       β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

        γ. Στην περίπτωση που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, ή παρέλθει η ως άνω προθεσμία των έξι (6) μηνών και το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, στην οποία ο υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται, για την υποστήριξη της προσφυγής του.

Η προσφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικού Συμβούλιο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή της παρέλευσης της  ως άνω  προθεσμίας των έξι (6) μηνών κατά περίπτωση, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εισάγει την προσφυγή στην πρώτη Γενική Συνέλευση.   

       δ.  Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγγράφεται κάποιος στο σωματείο, μπορεί να υποβληθεί ένσταση που θα υπογράφεται από το 1/20 των  τακτικών  μελών.

Η ένσταση κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης εγγραφής, που υποχρεωτικά αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου, και το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την ένσταση στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει.

       ε.  Όλα τα τακτικά μέλη του Ομίλου έχουν ίσα δικαιώματα.

 4.2.  Δεν μπορεί να γίνει μέλος του σωματείου ή διαγράφεται από αυτό:

      α. εκείνος ο οποίος είναι ή θα γίνει μέλος ετέρου σωματείου φουσκωτών σκαφών.

Εξαιρούνται τα μέλη κλειστών Ομίλων (Club) ενιαίας κατασκευαστικής φίρμας, που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν από αναγνωρισμένους  κατασκευαστές, αντιπροσώπους , ή εισαγωγείς φουσκωτών σκαφών.

       β. όποιος με τελεσίδικο δικαστική απόφαση έχει καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα, έχει στερηθεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και γενικά τα πολιτικά του  δικαιώματα.

       γ. εκείνος που έχει παύσει να έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για είναι κανείς μέλος, μόνο όμως κατόπιν καταγγελίας κάθε μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται να φέρει το θέμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία  και αποφασίζει την παραμονή ή όχι στον Όμιλο του μέλους που έχει παύσει να πληροί  τις απαιτούμενες  προϋποθέσεις.

        δ. Η παραπάνω  παράγραφος 4.2.γ δεν έχει εφαρμογή για τα επί οκτώ (8) συνεχή χρόνια τακτικά μέλη του Ομίλου, και μόνο για την περίπτωση που αυτά έχουν πάψει να είναι κάτοχοι σκάφους.

    4.3.  Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:

       α. στην καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή τους ως και ετήσιας συνδρομής, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται από την  Γενική Συνέλευση.

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εις ολόκληρο μέσα στο πρώτο τρίμηνο   κάθε ημερολογιακού έτους.

Προκειμένου για νέο μέλος, η καταβολή της συνδρομής του γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής του. Ειδικά για τα νέα μέλη τα οποία εγγράφονται μέσα στους πρώτους εννέα (9) μήνες του έτους η πρώτη συνδρομή τους θα είναι ολόκληρο το ποσό της ετήσιας τακτικής συνδρομής, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι  αντιστοιχεί σε κλάσμα αυτής αναλόγως του χρόνου εγγραφής του νέου μέλους στα μητρώα του Ε.Ο.Φ.Σ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία  εγγραφής του μέσα στο πρώτο εννεάμηνο. Αν όμως η εγγραφή του νέου μέλους γίνει μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους, τότε αυτό απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής για το έτος κατά το οποίο εγκρίθηκε η εγγραφή του, και θεωρείται απλά μη ταμειακώς εντάξει μέλος για το διάστημα από την εγγραφή του μέχρι το τέλους του έτους αυτού, μη απαγορευμένης όμως της δυνατότητας καταβολής από το νέο μέλος προαιρετικά της ετήσιας συνδρομής του για το έτος κατά το οποίο εγκρίθηκε η εγγραφή του.

Όποιο μέλος καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από έξι (6) μήνες, διαγράφεται από το σωματείο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αυτό προηγουμένως  ειδοποιηθεί.

Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί, με νέα αίτηση του αφού προηγουμένως εξοφλήσει  τις συνδρομές που καθυστερούσε μέχρι τη διαγραφή του.

       β. να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, να συμμορφώνονται με το καταστατικό του, με  τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης, και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του. 

 4.4. Κάθε μέλος που η δραστηριότητα του είναι ενάντια στους σκοπούς του Ομίλου, ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του, και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη του σωματείου,  διώκεται πειθαρχικά και του επιβάλλεται ποινή ανάλογη με τη βαρύτητα της πράξης του ως εξής:

        α. προφορική επίπληξη

        β. γραπτή επίπληξη

        γ. προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο που συνεπάγεται αφενός απαγόρευση της εισόδου στο εντευκτήριο κ.λπ. χώρους του Ε.Ο.Φ.Σ. και αφετέρου απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες κ.λπ. εκδηλώσεις του Ομίλου

        δ. οριστική αποβολή και διαγραφή

 4.5. Οι ποινές επιβάλλονται κατά πρώτο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση του υπό κατηγορία μέλους για να απολογηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών του, εκτός από την ποινή της οριστικής αποβολής και  διαγραφής, η οποία επιβάλλεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει το δικαίωμα να αποβάλλει προσωρινά το υπό διαγραφή μέλος μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης όπου και  θα ληφθεί η απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (ταμειακώς εντάξει) μελών.

 4.6.   Το υπό κατηγορία μέλος δικαιούται να απολογηθεί. Η γνωστοποίηση της κλήσης για απολογία ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτωση γίνεται εγγράφως  δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλιση τους. Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε δεν προσήλθε για απολογία, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του προσάπτονται. Στην πρόσκληση για απολογία πρέπει να αναφέρονται οι κατηγορίες.

 4.7. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία.

 4.8. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου στην πρώτη τακτική ή έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοριστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα που ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της απόφασης. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκληθεί κατά τη διάρκεια του διμήνου  της προθεσμίας προσφυγής του ενδιαφερομένου, η προσφυγή εφόσον δεν είχε κατατεθεί στην Γραμματεία του Δ.Σ. του σωματείου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να συζητηθεί κατά την διάρκεια αυτής της Γενικής Συνέλευσης, οπότε θα συζητηθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 4.9.  Κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

 4.10. Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Ε.Ο.Φ.Σ. έχουν το   δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ομιλούν πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων.

   Έχουν επίσης το δικαίωμα:

       α. Να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του σωματείου και να ελέγχουν μέσα από τις νόμιμες καταστατικές διαδικασίες  εν γένει τις πράξεις τους,

       β. να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Ο.Φ.Σ. δι’ εγγράφου  προτάσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτή,

       γ. να θέσουν, με πρόταση του 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών του Ομίλου, οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση, αφού αναφέρουν αυτό με σαφήνεια, και με γραπτή αίτηση τους προς στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε  (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναγράψει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη.   

 4.11.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο και διαγράφεται από το μητρώο του, οποτεδήποτε το ζητήσει με γραπτή δήλωση του, αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις συνδρομές που τυχόν καθυστερεί.

 4.12.   E π ί τ ι μ α   μ έ λ η μπορούν να γίνουν όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο, ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς, ή έχουν διακριθεί γενικότερα για την πνευματική ή κοινωνική προσφορά τους.

    Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/20 των τακτικών μελών.

    Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να υποβάλλουν προτάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

‘Α ρ θ ρ ο   5ο

Γενική Συνέλευση

5.1. Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο όργανο του Ε.Ο.Φ.Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.

        α. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά έχει παραπεμφθεί στην κρίση της από το όργανο αυτό. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του συλλόγου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία ή άλλες  υπερκείμενες οργανώσεις, ως και για κάθε θέμα που απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό μυστική ψηφοφορία β) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, δ) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, ε) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, και των Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία ή άλλες υπερκείμενες οργανώσεις στ) να αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή μέλους, ζ) να αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό για τις επιβληθείσες κατά το άρθρο 4 παράγ. 4  ποινές από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να αποφασίζει για την οριστική αποβολή και διαγραφή μέλους, η) να καθορίζει το χρηματικό ποσό για την εγγραφή καθώς και τη μηνιαία συνδρομή των μελών.

         β. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται μεταξύ των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου  Πρόεδρος και  Γραμματέας οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή των ανωτέρω,  τη Γενική Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

         γ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται δι’ ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα καθώς και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε ομοσπονδία ή άλλες υπερκείμενες ενώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

       δ. H Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη  θέματος στην ημερήσια διάταξη.

       ε. Κάθε έτος συγκαλείται μία τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο δίμηνο εκάστου έτους.

H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

H πρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,  αναρτάται και παραμένει αναρτημένη μέχρι και την ώρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου. Επίσης δε αποστέλλεται με απλή ταχυδρομική επιστολή στα μέλη.

      στ. H τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του Ομίλου.

Ταμειακώς εντάξει μέλος θεωρείται αυτός ο οποίος έχει καταβάλλει εις ολόκληρο τη συνδρομή του για το ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο διεξάγεται η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γι’ αυτό να έχει ενσωματώσει τη σχετική ανακοίνωση στην αρχική πρόσκληση.

H τακτική Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή κρίνει τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

      ζ. Μέλη μη ταμειακά εντάξει δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

 5.2. Έκτακτες Γενικές  Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά και επείγοντα θέματα του Ομίλου  στις παρακάτω περιπτώσεις:

    α. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση που να αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Ομίλου.                                                  

   β. Κατόπιν αποφάσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής με πρόσκληση που να φέρει τις υπογραφές δύο μελών της και μόνο για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος.

      γ. Κατόπιν εγγράφου αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, του ενός  πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των μελών του Ε.Ο.Φ.Σ.

 H αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης να προκηρύξει την σύγκληση της, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ σε είκοσι (20) ημέρες από την προκήρυξη, τηρουμένων  των διατάξεων της παραγράφου 2.ε του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντως δικαιούται να μην αποδεχθεί την αίτηση αν το δικαίωμα της μειοψηφίας ασκείται καταχρηστικά.

   Σε αυτή την περίπτωση, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποδεχθεί την αίτηση, ή αδρανήσει, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση, όταν ζητηθεί τούτο από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Ομίλου. Η πρόσκληση εν προκειμένω πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τόπο, χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των αιτούντων.

      δ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της,  και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός των περιπτώσεων που η έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι καταστατική ή όταν εξετάζεται θέμα παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εις την παράγ. 3 του παρόντος άρθρου ή τα εις το άρθρο 6 παράγ. 1.ιγ αντιστοίχως αναφερόμενα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση διενεργείται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γι’ αυτό να έχει ενσωματώσει τη σχετική ανακοίνωση στην αρχική πρόσκληση.  

      ε. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  λαμβάνονται με  απλή  πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ρητά ορίζεται άλλη πλειοψηφία.

      στ. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου,  κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διοριστεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του σωματείου. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

       ζ. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησης του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, θα τηρηθούν τα  της παρ. 2στ του παρόντος άρθρου αναφερόμενα.  

 5.3.  H Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, την μεταβολή των σκοπών του Ε.Ο.Φ.Σ., ή την διάλυση αυτού.

Για τη λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα απαιτείται:

  α. για την τροποποίηση του καταστατικού η παρουσία του μισού (1/2) πλέον ενός τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων,

  β. για την διάλυση του ομίλου απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των οκτώ δεκάτων (8/10) των παρισταμένων, και

  γ. για τη μεταβολή των σκοπών του Ε.Ο.Φ.Σ. απαιτείται να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι τυχόν απόντες δύνανται να συναινέσουν εγγράφως.

Ά ρ θ ρ ο    6ο

Διοικητικό Συμβούλιο

6.1.  O Ε.Ο.Φ.Σ.  διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

      α. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω θανάτου, ό μη γένοιτο, ή παραίτησης ή έκπτωσης κάποιου μέλους του,  αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά πού αυτά έχουν εκλεγεί.

      β.  H θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

      γ. H πρώτη του συνεδρίαση για την συγκρότηση του σε σώμα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή των μελών του, που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες. H πρόσκληση γίνεται από τον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο ο οποίος και αναλαμβάνει την Προεδρία αυτής της συνεδρίασης.

     δ. Ο πλειοψηφείσας σύμβουλος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες το αρχείο και την περιουσία του Ομίλου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται  από τα δύο (2) Προεδρεία, και θεωρείται από την νέα Ελεγκτική Επιτροπή. 

      ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αφού εκλέξει με μυστική ψηφοφορία  α) Πρόεδρο, β)  Αντιπρόεδρο,  γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ειδικό Γραμματέα, ε) Tαμία, στ) Έφορο Αγώνων, ζ) Έφορο Εκδηλώσεων, η) Έφορο Λέσχης και Υλικού και θ) Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

       στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, για την συγκρότηση του κατά τα ανωτέρω σε σώμα, όταν είναι παρόντα όλα τα εκλεγέντα μέλη του, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από δύο (2) ημέρες οπότε αρκεί η παρουσία επτά (7) μελών. Τέλος εάν δεν επιτευχθεί η παρουσία επτά (7) μελών κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, συγκαλείται συμβούλιο την επομένη, οπότε αρκεί η παρουσία πέντε (5) μελών.

       ζ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία κατά τις λοιπές συνεδριάσεις του, όταν συνέρχονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

       η. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση υποχρεωτικά μία (1) φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους στην οποία αναφέρουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, από την υποβολή της αίτησης, αλλιώς το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση.

       θ.  Τόπος συνεδρίασης ορίζονται τα γραφεία του Ομίλου, σε εξαιρετικές δε μόνο περιπτώσεις  άλλος τόπος.

       ι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα απουσιάσει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί τέσσερις (4) συνεχείς ή επτά (7) μη συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

       ια.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.

       ιβ.  Οι αποτελούντες το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν προσωπική ευθύνη και είναι αλληλέγγυοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών που δημιουργούνται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνους που δεν συμμετείχαν στις σχετικές συνεδριάσεις, ή δεν συμφώνησαν με τις ληφθείσες αποφάσεις, σύμφωνα με τα σχετικά πρακτικά που υποχρεούνται να υπογράφουν.

        ιγ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται όταν υπάρχει απαρτία του μισού πλέον ενός του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του Ομίλου και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.

        ιδ.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για παράβαση ή μη εκπλήρωση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση μπορεί να την κάνει το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου.

         ιε.  Την αφαίρεση του αξιώματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου την κάνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απαρτία οκτώ ενάτων (8/9) και πλειοψηφία  τριών τετάρτων (3/4) των μελών που θα είναι παρόντα. 

        ιστ. Προκειμένου για προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Επίσης με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις και για κάθε άλλο θέμα εφόσον το ζητήσουν τρία (3) μέλη του.

        ιζ.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών του Ομίλου,  καθώς και κάθε άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποβάλει αυτούς που προβαίνουν στην διατάραξη.       

        ιη.  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει στα μέλη του Ομίλου που δεν μετέχουν στη διοίκηση του, ειδικά καθήκοντα.

 6.2.  Τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:

α.    Ο  Πρόεδρος

 1. Εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες του τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, λιμενικής, κλπ. αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε Οργανισμού, Τράπεζας,  N.Π.Δ.Δ., N.Π.I.Δ. και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Ομίλου και τον συντονισμό της δράσης του

 2.  Προΐσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου

 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη.

 4. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τους οικονομικούς απολογισμούς των εκδηλώσεων του Ομίλου και τις μηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και όλα τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής. Υπογράφει επίσης με τον Ταμία κάθε συναλλαγματική, επιταγή, ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία.

 5. Επικυρώνει με τον Γενικό Γραμματέα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

 6. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία καθώς και όλα τα έγγραφα πού έχουν σχέση με τον Ε.Ο.Φ.Σ.

 7.  Αριθμεί και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί ο Ε.Ο.Φ.Σ. και επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού και του Εσωτερικού  Κανονισμού.

β.  Ο  Αντιπρόεδρος :

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα.

γ.   Ο  Γενικός   Γραμματέας :

1.  Διεξάγει την αλληλογραφία και την υπογράφει με τον Πρόεδρο.  

  2. Μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τα οποία επικυρώνει το Προεδρείο τους.

  3. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη προς συζήτηση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

  4. Επικυρώνει με τον Πρόεδρο αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

   5. Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τους οικονομικούς απολογισμούς  των εκδηλώσεων του Ομίλου, τις μηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής.

   6. Έχει τη μέριμνα φύλαξης του αρχείου, και των βιβλίων του Ομίλου πλην των ταμειακών παραστατικών και  του βιβλίου Ταμείου της τρέχουσας διαχείρισης.

    7.  Τηρεί και φυλάσσει την σφραγίδα του Ε.Ο.Φ.Σ.

δ.  Ο  Ειδικός  Γραμματέας :

   Αναλαμβάνει την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα που ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και αναπληρώνει  σε όλα του τα καθήκοντα τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

ε.  Ο  Ταμίας :

    1. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών και τα δικαιώματα εγγραφής των υποψηφίων μελών δίνοντας σχετική απόδειξη υπογεγραμμένη από αυτόν. Οι άλλοι πόροι του σωματείου εισπράττονται με σχετικό διπλότυπο που το συνυπογράφουν εκτός του Ταμία, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

     2. Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία, και τηρεί το ταμείο του Ομίλου.  

     3. Κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τις  τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του Ομίλου, κατατίθεται από τον Ταμία σε λογαριασμό που τηρεί ο Ε.Ο.Φ.Σ. σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με  απόφαση του καθορίζει  τα μέλη που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών κατόπιν εξουσιοδότησης. Η παραπάνω εξουσιοδότηση που θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, θα αναφέρεται  στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της οποίας νομιμοποιείται ο εξουσιοδοτούμενος προς ανάληψη, και θα αναφέρει το εκάστοτε ποσό προς ανάληψη.

 4. Συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα κάθε μήνα συνοπτική οικονομική κατάσταση που περιλαμβάνει όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του προηγούμενου μήνα και παρουσιάζει αυτή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

      5. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή από αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

στ.  Ο  Έφορος  Αγώνων:

     1. Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου.

       2. Έχει την γενική ευθύνη και την μέριμνα της οργάνωσης και τέλεσης των αγώνων όταν αυτοί οργανώνονται από τον Ε.Ο.Φ.Σ.

       3. Έχει την ευθύνη της αγωνιστικής ομάδας του Ομίλου στους εντός και εκτός έδρας αγώνες, και επιλαμβάνεται για τη τήρηση των κανονισμών των αγώνων, καθώς και για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων ή ενστάσεων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια αυτών.

ζ.    Ο  Έφορος    Εκδηλώσεων:

      Φροντίζει για την εκπόνηση του προγράμματος των κάθε είδους εκδηλώσεων που οργανώνει ο Ε.Ο.Φ.Σ., και έχει την γενική ευθύνη για την οργάνωση και την τέλεση αυτών πλην των αγώνων. Βοηθοί του Έφορου Εκδηλώσεων θα ορίζονται δύο από τα υπόλοιπα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παράλληλα με την άσκηση των κυρίως καθηκόντων τους, θα επιλαμβάνονται και για επί μέρους ειδικότερα θέματα της οργάνωσης των εκδηλώσεων.

η.    Ο  Έφορος  Λέσχης  και  Υλικού:

1. Είναι υπεύθυνος για την κανονική και σωστή λειτουργία της λέσχης και του κυλικείου του Ε.Ο.Φ.Σ.,

       2. Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου,  όπως επίπλων, σκευών, οργάνων, συσκευών, υλικού, επάθλων, αναμνηστικών, βιβλιοθήκης κ.λπ.,

       3. Τηρεί βιβλίο παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και διεξάγει κάθε έτος απογραφή για τη διαπίστωση της ύπαρξης  αυτών.

4. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων,  υποχρεούται να κάνει άμεση σχετική αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφού εξετάσει τις συνθήκες της καταστροφής ή της απώλειας, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του και θεωρείται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

θ.  Ο  Έφορος Επικοινωνίας  και  Δημοσίων  Σχέσεων:

      1.Έχει την μέριμνα της επικοινωνίας με τα μέλη του Ομίλου, φροντίζει γενικά για την πληροφόρηση τους πάνω σε θέματα που αφορούν τον Όμιλο, και ειδικά μεριμνά για την έγκαιρη  ενημέρωση των μελών για τις  δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Ομίλου, με κάθε τρόπο, (μέσω επιστολών, ανακοινώσεων εις σχετικό πίνακα του Ομίλου κ.λπ.).

       2. Φροντίζει σε συνεργασία με τον Έφορο Εκδηλώσεων και τον Έφορο Αγώνων την οργάνωση των εκδηλώσεων και των αγώνων, σε επίπεδο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, και μεριμνά για την  επικοινωνία του Ομίλου με τυχόν χορηγούς κ.λπ. παράγοντες επιτυχίας των εκδηλώσεων. 

        3. Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του Ομίλου, δραστηριοποιείται στον τομέα των επαφών με άλλους ομοειδείς ή μη συλλόγους, κοινωνικούς φορείς, τον τοπικό, ημερήσιο, και ειδικό του σχετικού χώρου τύπο, τα λοιπά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις λιμενικές, κ.λπ. αρχές, και γενικά φροντίζει με κάθε μέσο την  προώθηση της καλής εικόνας και παρουσίας  του Ομίλου προς τα έξω.   

 6.3. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο  με απόφαση του μπορεί να αναθέσει σε άλλα μέλη του την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, της  αρμοδιότητας του δικαιολογημένα απόντος ή κωλυόμενου μέλους.

    

Ά ρ θ ρ ο    7ο

Ελεγκτική    Επιτροπή

 7.1. H   Ελεγκτική   Επιτροπή   αποτελείται  από τρία  (3)  τακτικά μέλη και συγκροτείται σε σώμα εντός πέντε (5)  ημερών  από την  εκλογή  των μελών της  από την Γενική  Συνέλευση   εκλέγουσα Πρόεδρο και Γραμματέα.

   7.2. H Ελεγκτική Επιτροπή δεν διεξάγει διοικητικό έλεγχο, αλλά:

   α.  ελέγχει την οικονομική διαχείριση των χρήσεων της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εκλέγεται, και υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

    β. Κατά τη διάρκεια της θητείας της και σε τακτά χρονικά διαστήματα δικαιούται να ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέτει υπόψη της τα στοιχεία της διαχείρισης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να της τα παρέχει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της.

    γ.  Τηρεί βιβλίο πρακτικών εις το οποίο αναγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της καθώς και τις εκθέσεις της.

    δ.   Θεωρεί  τα αριθμημένα διπλότυπα των αποδείξεων είσπραξης,  των γραμματίων είσπραξης  και των ενταλμάτων πληρωμής, και καταχωρεί ενυπόγραφα τις θεωρήσεις τους στις τελευταίες σελίδες του σχετικού  ως άνω βιβλίου πρακτικών.  

7.3. Κατά τον έλεγχο της χρήσης, σε περίπτωση απουσίας κάποιου τακτικού μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής,  καλείται το κατά σειρά αναπληρωματικό.

7.4. H Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση με θέματα διαχειριστικά σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 2.β του παρόντος. 

7.5. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο   8ο

Αντιπρόσωποι

8.1 Η αντιπροσώπευση του Ε.Ο.Φ.Σ. σε υπερκείμενο σωματείο (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κ.λπ.) γίνεται μόνο από εκλεγμένους από την Γενική

Συνέλευση Αντιπροσώπους οι οποίοι δύνανται να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων του Ομίλου.

  8.2 Άλλος τρόπος αντιπροσώπευσης εκτός από τον αναφερόμενο στο παρόν απαγορεύεται απολύτως

Ά ρ θ ρ ο   9ο

Εφορευτική  Επιτροπή – Αρχαιρεσίες

 9.1. H Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε ομοσπονδία κ.λπ. υπερκείμενες ενώσεις, εκλέγει μεταξύ των μελών της που δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λπ. όργανα του Oμίλου, τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία επιμελείται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που είναι μυστική, και η οποία εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο, και Γραμματέα.

 9.2  Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και τη σφραγίδα του Ομίλου. Ελέγχει αν υπάρχει επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων, μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης, καθώς και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψήφισαν σημειώνοντας και τον αριθμό μητρώου των μελών.

9.3 Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο  τα ταμειακά εντάξει μέλη του Ομίλου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

9.4  Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων συντάσσει το σχετικό ενιαίο ψηφοδέλτιο, και ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων στα μέλη του Ομίλου με τοιχοκόλληση στα γραφεία του σωματείου.

 9.5  Την ημέρα των αρχαιρεσιών και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή:

     α.  παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

     β.  Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι που να ψηφίσουν όλοι όσοι επιθυμούν, δηλαδή και πέρα από το χρονικό όριο που όριζε η πρόσκληση αν δεν πρόλαβαν μέλη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον φυσικά είναι παρόντες στον χώρο των αρχαιρεσιών    

     γ. Διανέμει στα μέλη που ψηφίζουν φακέλους οι οποίοι φέρουν τη σφραγίδα του Ε.Ο.Φ.Σ., καθώς και τα ψηφοδέλτια.

    δ. Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει φανερή διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγ. 3  του παρόντος, και συντάσσει πρακτικό το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, με την επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία και το υπογράφει. 

    ε.  Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια εκείνα που παραβιάζουν κατάφωρα το απόρρητο της ψηφοφορίας.

   στ. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. H εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση της.

    9.6  Το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις συγκροτηθεί αυτό σε σώμα, φυλάσσεται δε στα γραφεία του Ομίλου, σε ιδιαίτερο χώρο, υπ’ ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι (6) μήνες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να ασκηθεί αγωγή εις το αρμόδιο δικαστήριο.

Ά ρ θ ρ ο   10ο

Εκλογικό   Σύστημα

10.1 Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα. (σύστημα σχετικής πλειοψηφίας).

 10.2. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων γράφονται σε αυτό κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, και τίθενται τόσοι σταυροί,  όσος είναι ο αριθμός των εκλεγομένων για κάθε είδος αξιώματος (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι).

10.3. Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται κατά σειρά οι πλειοψηφούντες.

Αναπληρωματικοί είναι όσοι έχουν σειρά επιτυχίας μετά την συμπλήρωση του αριθμού των  τακτικών μελών και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τρείς (3) ψήφους.

10.4. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοψηφία μεταξύ των εκλεγέντων μετά την καταμέτρηση των σταυρών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ’

ΓENIKEΣ  ΔIATAΞEIΣ

Ά ρ θ ρ ο   11ο

11.1.  O Ε.Ο.Φ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις περί σωματείων διατάξεις  του Αστικού Κώδικα, ως και κάθε άλλη σχετική περί σωματείων διάταξη.

 11.2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο  συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Ε.Ο.Φ.Σ.

O Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει α) κανονισμό λειτουργίας εντευκτηρίου,  β) κανονισμό αγώνων κ.λπ.              

11.3.  Απαγορεύεται σε μέλος του Ε.Ο.Φ.Σ. που έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος να ασκεί εξουσία μέσα από τα όργανα του Ομίλου (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι),  για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

11.4.  Ουδέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται υλικής αμοιβής για τις προς τον Όμιλο, υπό οιανδήποτε ιδιότητα ή μορφή παρεχόμενες υπηρεσίες.

11.5.  Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου  η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει διπλώματα ευφήμου μνείας σε μέλη του Ομίλου για αξιόλογη προσφορά τους.

11.6.   Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις και το Νόμο.

11.7. Ο Ε.Ο.Φ.Σ.   είναι ανεξάρτητο σωματείο με διοικητική και οικονομική αυτονομία και υφίσταται ως Σωματείο εφόσον τα τακτικά μέλη του είναι τουλάχιστον δέκα (10).

11.8. O Ε.Ο.Φ.Σ. είναι δυνατό να γίνει μέλος υπερκειμένου σωματείου, (Ένωσης, Συνδέσμου, Oμοσπονδίας κ.λπ.), που έχει τους αυτούς σκοπούς.

Ά ρ θ ρ ο  12ο

  12.1.  E υ ε ρ γ έ τ ε ς   του Ε.Ο.Φ.Σ. ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση αυτοί που από χαριστική αιτία μεταβιβάζουν στον Όμιλο  χρηματικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και M ε γ ά λ ο ι   E υ ε ρ γ έ τ ε ς, αυτοί που μεταβιβάζουν, ως άνω, χρηματικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

  12.2.  Tα παραπάνω ποσά μπορούν να αναμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο  13ο

H σφραγίδα του Ομίλου είναι παραλληλόγραμμο και απεικονίζει παράσταση του σήματος του Ε.Ο.Φ.Σ., που είναι η παρουσίαση ενός φουσκωτού σκάφους, η παλιά γέφυρα του Ευρίπου, τα αρχικά «Ε.Ο.Φ.Σ.» και η πλήρης επωνυμία του Ομίλου: «ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ»

Ά ρ θ ρ ο   14ο

14.1. H διάλυση του Ε.Ο.Φ.Σ. μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική καταστατική Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 παράγ. 3β του παρόντος.

14.2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από το Νόμο.

Ά ρ θ ρ ο  15o

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δέκα πέντε (15) άρθρα, και εγκρίθηκε σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολο του σε συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ευβοϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, που έγινε στο Κέντρο Διασκέδασης «Εννέα Όγδοα», στις 18 Φεβρουαρίου 2009.

Χαλκίδα, 18 Φεβρουαρίου 2009

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

                                 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Δρακόπουλος

Δαυίδ

Νικόλαος

 

2

Ζαφειρίου

Εμμανουήλ

Στέφανος

 

3

Καρβέλης

Δημήτρης

Ιωάννης

 

4

Κιουρτσής

Χρήστος

Θεόδωρος

 

5

Κουτσαύτης

Σπύρος

Άγγελος

 

6

Κυριάκου

Δημήτρης

Αλέξανδρος

 

7

Λούκας

Γιάννης

Γεώργιος

 

8

Ματσούκας

Νίκος

Ελευθέριος

 

9

Μαυρόπουλος

Δημήτρης

Θεόδωρος

 

10

Μήλιος

Ευάγγελος

Παντελής

 

11

Μιμίκος

Γιώργος

Φαίδων

 

12

Μπαρμπούρης

Σπύρος

Γεώργιος

 

13

Μπούκος

Παναγιώτης

Θεμιστοκλής

 

14

Ντρέκης

Βασίλειος

Κωνσταντίνος

 

15

Πανταζής

Ηρακλής

Κίμωνας

 

16

Παπαβασιλείου

Γιώργος

Δημήτρης

 

17

Πασσάς

Γιώργος

Σταμάτης

 

18

Πασχαλίδης

Ισαάκ

Λεωνίδας

 

19

Πατερίτσας

Βασίλης

Αθανάσιος

 

20

Πολίτης

Βαγγέλης

Νικόλαος

 

21

Ρόγκας

Δημήτριος

Ιωάννης

 

22

Σιμιτζής

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

 

23

Χαντζής

Δημήτριος

Ευάγγελος